Pályázatok

Honlap/Intranet tájékoztató

A Kanizsa Pékség Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések
felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű
bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.


A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében
jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve
egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem
fedi le egyéb panaszok kezelését.


A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Kanizsa Pékség Zrt. szervezetén belül a
munkaügyi terület működteti. A bejelentő a munkaügyi terület felé a bejelentést írásban
vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni.

Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés – a személyes adatok kezelésére
vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és – annak ellenőrzésére,
helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása
mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A
szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

Az írásbeli bejelentés megtehető postai úton (Postacím: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca
95.) vagy elektronikus úton (E-mail cím: munkaugy@kanizsapek.hu). Fontos, hogy a
bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a vállalkozással fennálló kapcsolatát,
illetve a jogsértés leírását.

A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden
bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést
azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a
bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben
a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes
személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy)
jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.


Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire.
Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy
információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel,
személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell
adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet
okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására
jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.